سینما و تلویزیون

بیوگرافی بردلی کوپر (بازیگر آمریکایی) – ایران فور فان

 • بیوگرافی بردلی کوپر (بازیگر آمریکایی) – ایران فور فان

  با بیوگرافی بردلی کوپر بازیگر آمریکایی آشنا شوید.
  وی در فیلادلفیای پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد.
  زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ این بازیگر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ است.
  بردلی ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول ﻣﺮد ﺷﺪه بود.
  وی در سن ۷۱ سالگی فوت کرد. برای آشنایی بیشتر با این هنرمند با ما در ایران فور فان همراه شوید.

  بیوگرافی بردلی کوپر

  ﻧﺎم اﺻﻠﯽ : ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ

  زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ

  ﻣﻠﯿﺖ : آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

  ﺗﻮﻟﺪ : ۵ ژاﻧﻮﯾﮫٔ ١٩٧۵

  ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ

  واﻟﺪﯾﻦ : ﮔﻠﻮرﯾﺎ – ﭼﺎرﻟﺰ (ﻣﺮگ: ٢٠١١ در ﺳﻦ ٧١ ﺳﺎﻟﮕﯽ)

  ﭘﯿﺸه : ﺑﺎزﯾﮕﺮ

  ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ١٩٩٩ ﺗﺎﮐﻨﻮن

  بیوگرافی بردلی کوپربردلی کوپر

  بیوگرافی کامل بردلی کوپر

  ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋه ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽای
  ھﻤﭽﻮن آﻟﯿﺎس و ﺟﮏ و ﺑﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣﯽﺷﺪ.
  ﺳﭙﺲ ﺑﺎزی وی را در ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ دﯾﺪم.
  اﻣﺎ ﺷﮭﺮت ﺑﺴﯿﺎر وی از ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺧﻤﺎری (٢٠٠٩ ﺗﺎ ٢٠١٣)، ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١) و ای-ﺗﯿﻢ (٢٠١٠) ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺑﺎزی وی در ﻓﯿﻠﻢ اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐه ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ٢٠١٣ اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺑﺮدﻟﯽ دراﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻞ ھﻤﺒﺎزی ﺑﻮد.

  ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول ﻣﺮد ﺷﺪه ﺷﺪ.
  در ﺳﺎل ٢٠١١، ﻣﺠﻠه ﭘﯿﭙﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﮭﺎن ﻗﺮار داد.

  زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮدﻟﯽ

  ﺑﺮدﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﻨﮑﯿﻨﺘﺎون ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﺎدرش، ﮔﻠﻮرﯾﺎ، ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر و ﭘﺪرش، ﭼﺎرﻟﺰ، اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮد.
  ﭘﺪر ﺑﺮدﻟﯽ در ﻋﺮﺻه ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﺑه ﻧﺎم «ھﺎﻟﯽ» اﺳﺖ.

  زندگینامه: بردلی کوپرزندگینامه بردلی کوپر

  ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ.در اﺑﺘﺪا او در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻼﻧﻮا ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
  ﮔﺮﻓﺘه و در ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮدﻟﯽ ﺑه زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴه ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑه ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ، ۶ ﻣﺎه
  ﺑه ﻓﺮاﻧﺴه رﻓﺘﮫ و در اﮐﺲ آن ﭘﺮواﻧﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﻧﯿﺰ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺑه اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از اﮐﺘﻮرز اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽﺷﻮد.

  فیلم های بردلی کوپر

  ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ در اواﺧﺮ ٢٠٠۶ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻔﺮ اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐه ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﯽ ٢٠٠٧ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ﻗﺼﺪ
  طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ از وی را دارد.
  ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل ٢٠١١ ﺗﺎ ٢٠١٣ ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺮاه زوﯾﯽ ﺳﺎﻟﺪاﻧﺎ ﺑﻮد.
  از دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٣ ھﻢ وی وارد راﺑﻄه ای ﺑﺎ ﺳﻮﮐﯽ واﺗﺮھﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ.

  بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینمای آمریکا بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینمای آمریکا

  ﻣﺸﮭﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی کوپر

  از ﻣﺸﮭﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی او ﻣﯽﺗﻮان ﺑه آﺛﺎر زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

  ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ – (٢٠٠٨)

  ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ اول – (٢٠٠٩)

  روز واﻟﻨﺘﯿﻦ (ﻓﯿﻠﻢ) – (٢٠١٠)

  ﺗﯿﻢ آ (٢٠١٠)

  ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١)

  ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ دوم – (٢٠١١)

  دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ – (٢٠١٢)

  ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم – (٢٠١٣)

  اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – (٢٠١٣)

  ﺳﺮﻧﺎ – (٢٠١۴)

  ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﮭﮑﺸﺎن – (٢٠١۴)

  بردلی کوپر کیست؟ بردلی کوپر کیست؟

  تاثیر رابرت دنیرو بر زندگی سینمایی کوپر

  برای بازی در دو فیلم دفترچه امیدبخش و دغل‌بازی آمریکایی که هردو نیز به کارگردانی دیوید او. راسل هستند،
  نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. بردلی کوپر با بازی در فیلم تک
  تیرانداز آمریکایی به کارگردانی کلینت ایستوود برای سومین بار نامزد جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش
  اول مرد شد. وی همچنین یکی از تهیه‌کنندگان این فیلم بود و توانست بار چهارم برای بهترین فیلم نامزد اسکار شود.

  دلگرم، همشهری آنلاین

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  دکمه بازگشت به بالا